FULLMÅNE I SKYTTEN
UTVECKLA DINA ENKLASTE GÅVOR

29 maj – 13 juni, 2018

När nymånecykeln påbörjades i Oxen den 15 maj 2018 bjöds vi in till till att genomgå en radikal omskapelseprocess, där vi nu kan få insikt i vad som befriar oss, vad som begränsar oss och vad vi behöver för att kunna ta hand om oss själva på bästa sätt.  Vi gavs möjligheten att få insikt om hur vi kan skapa ett liv som ger oss mer själslig näring och reflekterar våra djupare värderingar och känslan av ett djupare syfte.

Nu med energin från fullmånen i Skytten bjuds vi in allt djupare i denna omskapelseprocess av oss själva. Vi kan börja omdefiniera och skapa ett nytt ramverk kring vad vi tror på, våra intentioner, och vår inre dialog med oss själva. På så sätt kan vi öppna upp och ge utrymme för möjligheten att verkligen leva och förkroppsliga våra allra enklaste – och största – medfödda gåvor, och tillåta att vårt hjärtas visdom omskapar vår relation till omvärlden. 

Låt oss ta en titt på de energier som formar vår utveckling under den pågående måncykeln. 

ETT NYTT RAMVERK SKAPAS KRING OSS

Solen i Tvillingarna i opposition till månen i Skytten och i kvadratur till Neptunus i Fiskarna 

När solens resa genom Tvillingarna börjar får vi möjlighet att läka våra inre dialoger, d.v.s. de ord och fraser som vi per automatik använder när vi talar till oss själva i vår inre dialog. Energin från Tvillingarna, som innefattar relativitet, handlar om hur vi identifierar, relaterar och anknyter till saker, koncept och människor utanför oss själva. Det är genom denna relation som vi lärt oss att utveckla det mänskliga språket och möjliggjort mellanmänsklig kommunikation. Vårt sätt att samla in fakta på, att lägga märke till saker och ta in olika åsikter handlar också om Tvillingarnas energi. 

 Övergripande handlar energin från denna fullmåne om hur vi identifierar oss med världen utanför oss själva, men också om hur omvärlden definierar och identifierar sig med oss. Kvadraturen som solen och månen gör till Neptunus i Fiskarna hjälper oss att lösa upp de föråldrade saker vi tidigare trott på för att kunna navigera på vår mänskliga resa genom livet, men som inte längre stödjer oss eller är i samklang med den uppdaterade och omskapade versionen av oss själva. Spänningen i denna kvadratur hjälper oss att kunna acceptera det förgångna och stödjer oss på vår resa mot framtiden, genom att skapa en längtan efter att ha en djupare kontakt och dialog med oss själva.

ATT HELA VÅR INRE RÖST

Norra Noden i Lejonet i sextil till solen i Tvillingarna och quincunx Saturnus retrograd i Stenbocken.   

I astrologin reflekterar månens norra nod den väg som medför utveckling framåt och expansion av vårt medvetande – en djupare nivå av kommunikation med oss själva. Med norra noden i Lejonet har vi under de senaste året lärt oss att finna vår röst, och specifikt den röst som uttrycker vår själs sång och längtan!

Dessa energier i relation till fullmånen för med sig klarhet när det gäller vårt livs mening genom att vi kommer i kontakt med det som verkligen kommer ifrån hjärtat. Dessutom visar Saturnus i quincunx till både solen och norra noden att det är nödvändigt att hela och läka lager av emotionella gamla strukturer som ligger lagrade i vår kropp och i vårt sinne för att läka den separation som skapats när vi inte levt utifrån vårt hjärtas visdom och vägledning. 

Separationen från hjärtats visdom, och därmed oss själva, har medfört att vi inte stolt kunnat ta den centrala platsen i våra liv och förmedla vår egen sanning. Detta skapar en inre dialog som ifrågasätter hjärtats djupaste längtan eller rent av ignorerar denna längtan fullständigt. Linjeringen mellan dessa planeter hjälper oss att undersöka vår inre dialog. Vi ser att vår inre föreställning om våra liv också avspeglar sig i vårt yttre liv och i relation till omvärlden. 

Fråga dig själv: Hur stärker och vårdar du ditt åtagande gentemot det som VERKLIGEN betyder något för dig? 

EN IDENTITETSOMVANDLING

Saturnus retrograd i Stenbocken i opposition till Venus i Kräftan och i kvadratur till Kiron i Väduren 

En radikal förändring av livets riktning har skett den senaste 7-årsperioden, och den beror på att Uranus (av-konditionering/avidentifiering och uppdatering av befintliga mönster, strukturer och ramar) passerat genom Väduren (passion). Detta har medfört stora möjligheter och friheten att ta reda på vem vi egentligen är (denna cykel avslutades 15 maj då Uranus rörde sig in i Oxens tecken). Nu när energin av frihet och självutforskande fortfarande reflekteras i vår själ, inbjuds vi till att grunda denna energi i livet vi lever och därmed uppleva livet och oss själva på ett nytt sätt. Den nuvarande placeringen av Saturnus, Venus och Kiron i linje med varandra stöttar oss i denna grundnings- och förankringsprocess, samtidigt som vi tydligt ser hur vi växt ur gamla sätt att tänka och vara på.  

Venus i Kräftan (kardinaltecken/ledartecken) handlar om att byta riktning. Vi befinner oss alla vid en punkt i livet där vår identitet genomgår en förändring och ett skifte.  Vad som är viktigt att notera är hur vår gamla upplevelse av oss själva, som vi också identifierade oss med, känns begränsande och t.o.m. meningslös.  Det är den spänning som skapas i relationen mellan Saturnus, Kiron och Venus. Nyckeln för oss är att de värderingar och behov som du en gång satte högt, men som inte längre tycks stötta dig i det nya liv som du håller på och skapar åt dig, vittrar sönder och ersätts av  nya. 

Fråga dig själv: Hur kan du definiera dig själv inifrån på ett sätt som stödjer din pågående läkningsprocess? 

ATT SKAPA UTRYMME

Jupiter i Skorpionen i trigon till Venus i Kräftan och Neptunus i Fiskarna

Att ge utrymme och ”space” är det bästa sättet att beskriva denna energi. Närhelst du ser planeter som formar en harmonisk trigon till varandra i vattenelementen Kräftan, Fiskarna och Skorpionen kan vi vara säkra på att vi kommer att gå igenom en stor transformation. Fiskarna reflekterar mening, Kräftan reflekterar egot och Skorpionen reflekterar vår koppling till saker, åsikter och människor o.s.v., så när de dessa energier är i samklang kommer de vi uppleva hur det som egot förknippat sig med genomgår en förändringsprocess. På ett energiplan ömsar vi skinn, när Saturnus i Stenbocken, Kiron i Väduren ochVenus i Kräftan (se ovan) samverkar. Vi blir medvetna om hur vår inre värld förändras, och vi kommer att bevittna hur vår nya riktning i livet flödar fram och medför nya möjligheter. Vår grundsanning och vårt grundläggande perspektiv transformeras. Vad betyder det för dig? 

FULLMÅNENS BUDSKAP – DINA ENKLASTE GÅVOR 

Djupt inom oss finns öppningen som tar oss förbi vår fysiska kropp och till vår upplevelse av själens källa och ursprung. Det är via denna öppning som vi är i kontakt med den urkraft som vi alla härstammar ifrån (ibland kallat Gud eller universella medvetandet), själens boning, dit vi alla en dag kommer återvända på vår eviga resa. Vi har alla tillgång till denna källa, vare sig vi vet det eller ej, och vare sig vi medvetet tonar in på denna aspekt av oss själva eller ej (exempelvis genom meditation). När vi är i kontakt med den är vi också i kontakt med det eviga, och kan på så sätt även vara medskapare från denna plats.   

Livet rör sig genom oss. Varje ögonblick föds från denna källa inom oss och vi skapar, genom vår fysiska kropp, en förankring av den i våra liv. Vi upplever det senare som en reflektion av vårt medvetande, och det gör att vi kan se vad som finns inom oss själva. Denna reflektion blir ett kompass som kan ta oss närmare grunden för hela vårt varande. Det hjälper oss att förstå vårt förflutna med större medvetenhet och vi kan på så sätt skapa oss en annorlunda framtid som inte begränsas av våra tidigare livserfarenheter.  Vi kan med medvetenhet skapa oss en framtid som vi kan bevittna med kärlek och tacksamhet, eftersom den härstammar från vår och andras allra djupaste längtan.  

Medveten intention handlar inte om att skapa utifrån egot, tankar och idéer om det perfekta livet, utan genom att låta en högre medvetenhet och visdom, som vi alla har möjlighet att få kontakt med inom oss, få skapa vårt liv i enlighet med själens längtan. Så att vara en medskapare av ditt liv innebär att ha tillit och mod att låta större krafter få verka genom dig. Vi blir då ett sant uttryck från den Gudomliga källa vi alla kommer ifrån. När vi låter detta ske stärker vi våra allra enklaste gåvor – vår ödmjukhet, vår medkänsla, vår generositet och medmänsklighet. Vi har alla dessa kvaliteter och genom att leva i harmoni med livets naturliga flöde och genom att medvetet odla dessa gåvor kan vi komma i kontakt med vårt kall i livet. Vi har alla fantastiska gåvor att erbjuda och det är dina enklaste gåvor som får dig att lysa allra starkast. Det handlar om den du är. Genom att uttrycka dessa blir du inte bara en livskonstnär utan också den allra vackraste skapelse livet kan erbjuda.  

With love,
Simon & Jennifer

 

Översättning av Helena Smeds

Boka konsultation med Jennifer