Nymåne i vågen

Bränd av våra illusioner

                

8:e Oktober, 2018

Den senaste månaden har varit en process av återskapande. Med nymånen I jungfrun (9 september) startades en omstruktureringsprocess av tid och rum (plats). Var befinner vi oss och när, I förhållande till de traditionella strukturerna som och ramarna som vi haft eller har I våra liv? Har vi inrättat vårt liv på ett nytt sätt utifrån våra egna värderingar, snarare än att låta oss styras av omvärldens inrättade strukturer utifrån omvärldens värderingar? Kring höstdagjämningen och fullmånen i väduren (25 september) blev vi tydligare medvetna om våra egna känslomässiga behov – vad som inspirerar oss och och vad som inte gör det – och livet inbjöd oss till att släppa det som kändes dränerande, tröttsamt och oinspirerande så att dåtidens bojor äntligen kunde lossna. 

Nu när eventuella kvarvarande rester från vårt förflutna alltmer förlorar sitt fäste i våra liv, vill nymånen i vågen befria oss från lidande genom att bryta ner de illusioner som fortfarande ligger och pyr – illusionen av separation, tidigare lidanden, men också det skydd som vi skapat kring oss själva som ett skydd mot framtida lidanden. 

Låt oss titta på de aktuella energimönster som formar vår utveckling under denna måncykel. 

Djup inverkan 

Solen, månen och Ceres I vågen, i kvadratur till Pluto i stenbocken i quincunx Neptunus i fiskarna. 

Plutos inverkan på dagens nymåne påverkar våra liv väldigt djupt. Den nuvarande venuscykeln I retrograd förebådar en tid av fullständig inre omvärdering, och när vi påbörjar resan djupt inom oss själva, kanske till och med till vårt djupaste mörker, är intentionen bakom planeternas placering att få oss att förändra hur vi relaterar till oss själva och andra. Vi reser djup ner i vårt psyke och det är en intensiv utmaning som inbjuder till självrannsakan. 

För att vi ska kunna stödja oss själva I denna process behöver vi vara beredda på att möta djupt undanträngda mönster av själv-sabotage, skam, skuld, övergivenhet, kraftlöshet och förlust. Dessa energier kommer inte vara en lätt match att bearbeta, men kom ihåg att intentionen bakom dessa planetplaceringar är att befria oss från dem och de lidande som de innebär. Detta kan verka paradoxalt de närmaste dagarna, då erfarenheterna vi upplever verkar tyda på det absolut motsatta (pga. Neptunus quincunx solen och månen). När vi upplever detta kan det vara bra att komma ihåg att det beror på att vi här har en blind spot i vårt medvetande. Vad som gör att dessa energier upplevs så otroligt jobbiga och utmanande är inte att vi tvingas bevittna och rena oss från våra djupaste mänskliga sår, utan snarare att vi inte har någon möjlighet att förbereda oss på vad som komma skall. Svårigheten blir att mentalt försöka greppa vad som sker samtidigt som det sker.  

Men det finns hopp och förändringens vindar blåser vår väg. Detta är endast en utvecklingsfas som vi måste ta oss igenom for att läka mänsklighetens djupaste sår. Den största gåva vi kan ge oss själva är tålamod; att låta oss själva tid och rum att släppa de djupa sår vi bär på.  Det är en chans att befria oss från djupa mörka känslor som vi bär inom oss själva. 

Mörkret och ljuset 

Uranus i oxen i kvadratur till Mars i vattumannen, i opposition till Venus och Persephone i skrinen??? och Merkurius i vågen 

Intentionen bakom dessa planetställningar är att våra hjärtan ska kunna härbärgera mer kärlek för oss själva och varandra, och för att ska kunna ske behöver vi kunna se båda sidor av våra erfarenheter: både den lätta värmen av glädje, upprymdhet, njutning och tillfredsställelse, och mörkret från förvirring, förlust av olika slag och av känslan av mening. 

Med asteroiden Persephone I konjuktion till Venus retrograd I skorpionen inbjuds vi till att se hur separation orsakar smärta och att våra skyddsstrategier för att undvika just det gör att vi bygger murar kring oss själva – och därmed upplever precis den separation som vi försöker skydda oss själva ifrån. Istället handlar utmaningen om att våga öppna upp och bli sårbara, att acceptera och ta emot kärlek – det är vad som för oss samman I våra hjärtan. Specifikt visar dessa planetställningar i opposition till Uranus i oxen att vi bär på undermedvetna minnen av både separation och acceptans. Om vi samtidigt som vi reser djupt ner i våra minnen, är medvetna om både ljusets och mörkrets dualitet, och ser på våra erfarenheter som ett sammanförande av dessa två sidor, då stödjer vi vår egen förmåga till empati och medkänsla för både oss själva och andra. 

Vi kommer att erfara medvetenhetstillstånd som sträcker sig bortom dualitet, och som karaktäriseras av singularitet och enhet. I detta tillstånd bleknar känslor av lidande och smärta, vi förvandlar gammalt skrot i vårt inre till guld i en inre alkemisk förändringsprocess. Detta i sin tur tar oss till en helt ny nivå i vår utveckling.

Var beredd på att du kan uppleva att du pendlar mellan känslan av separation och acceptans, då Venus är i kvadratur till månens karmiska noder. Om du upplever detta är det en bra strategi att inte agera utifrån dessa upplevelsetillstånd utan fokusera på att bevittna dem från ditt center. Denna strategi eller inställning som innebär ett bevittnande utan preferens för någon av ytterligheterna, hjälper oss att hantera det lidande som sinnet (eng. mind) orsakar. 

Varsamhet som ett aktivt val

Neptunus i fiskarna i trigon till Venus och Jupiter i skorpionen, och mars i vattumannen i trigon till solen och månen i vågen. 

Kombinationen av dessa energier fungerar som stödjande biroller på scenen och visar oss att det alltid finns hopp och pånyttfödelse.

Livet växer och flödar i alla riktningar och flödar bäst i ”minsta möjliga motståndets” riktning. När vi rör oss genom tider av djup förvandling hjälper vattenelementets metafor oss att bli som vatten och följa med i utvecklingsflödet. 

När vi upplever djupa lager i vårt undermedvetna möter vi många känslor med rötter i absolut kraftlöshet. När vi närmar oss dessa ursprungs- och övergivenhetssår får vi gå in i rollen av en sjuksköterska som närmar sig ett helt öppet blödande sår, eller med samma kärlek och omtanke som en mor som hjälper sitt barn genom ett känslomässigt trauma. Vi behöver trösta, vara varsamma, öppna och med en känslighet som endast är möjlig med ett öppet hjärta och med villighet att uppleva den smärta som vi möter.  

Det helande balsam som dagens nymåne öppnar upp för är att vi ges möjlighet att flöda kärlek och förståelse rakt in i våra öppna sår. Ge dig själv de bästa förutsättningarna att vara öppen och närvarande nog att se hur du dömer dig själv och andra när djupa känslor släpper. När vi tillåter oss själva att se och förstå vår smärta och när vi litar tillräckligt på oss själva för att känna oss trygga med vår egen osäkerhet och sårbarhet, känner vi också en annan medkänsla med andra.  

Vattentecknen lär oss känslomässig uthållighet och modet att hänge oss åt de erfarenheter som erbjuds på den väg vi vandrar. De lär oss också att vi ska våga flöda över utan att vara rädda för att falla.  

Nymånens budskap: Brända av våra illusioner 

Känner du en djup längtan efter villkorslös kärlek? En längtan efter fullständig tillit till att du är trygg nog att ta emot allt du behöver och ge allt du längtar efter att ge? Har du känt denna längtan bränna inom dig på den senaste tiden, samtidigt som upplevelsen kanske befunnit sig helt utom räckhåll för dig? När vi känner dessa lågor är det i vår inre eld som bränner bort våra illusioner som säger att vi inte redan har det vi behöver inom oss. Det är vårt hjärtas visdom som söker en yttre reflektion av det vi redan vet djupt inom oss, och hjärtat söker efter att finns en plats där det är tryggt nog att låta den inre visdomen få höras utan att mötas av dömanden och där tilliten till hjärtas visdom inte ifrågasätts.

Elden som bränner våra illusioner är smärtsam att känna. den brinner hela vägen till djupet av vår längtan, och visar oss vad vi önskar föra upp i ljuset – längtan efter att låta vår kärlek, medkänsla, mänsklighet och visdom att vara vår ledstjärna. Den djupa längtan efter att kunna uttrycka vår sanning med autentisk sårbarhet och känslighet, och att avslöja och befria den från alla lager av försvar vi har för att slippa känna elden som brinner inom.

Har du tänkt på att du själv kanske redan är den platsen som härbärgerar dessa rena energier och frekvenser och att de kommer att växa och spridas bara genom att de tillåtas komma till uttryck? Kanske har du erfarit denna inre brand så många gånger endast för att inse styrkan hos kärleken inom dig? Kanske är det i själva verket ditt lidande som brinner upp för att du ska kunna förstå hur uthållig din inre kärlek i själva verket är och att det inte spelar någon roll hur många gånger du behövt smaka på smärtan i den där elden?

Det är nu dags att låta ditt hjärtas visdom få uttryckas i sin allra renaste form – att låta elden bränna bort alla skyddsmekanismer och försvar men också orsaken till att de finns där. Det är dags att uttrycka vårt inre autentiska jag och ha tillit till att även vårt yttre värld kommer att spegla vårt inre tillbaka till oss. Vi inbjuds till att låta elden få bränna upp illusionen av separation, att känna smärtan när osanningarna rensas ut ur vårt system, så att vi kan återknyta till de vi egentligen är, till vår sanna kärna. Att kunna möta världen autentiskt som oss själva och att bli mött autentiskt tillbaka, i kärlek. Allt annat måste brinna upp!

With love,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

 

CHART READING

LEARN ASTROLOGY