Fullmånen i Oxen

Att Följa Vårt Inre Ljus

                

24:e oktober, 2018

Samtidigt som resterna från det förflutna alltmer löses upp runt oss, arbetar vi med ett tydligt tema sedan nymånen den 9 oktober, och det handlar om att befria oss själva från de smärtsamma illusioner vi har i relation till separation, brist, smärta från det förflutna, svek, och det skydd vi byggt upp kring oss själva för att skydda oss från framtida smärtsamma upplevelser. Vi har stöttats i att skaka av oss dynamiker som dränerat oss och fått oss att känna oss trötta och oinspirerade, och vi har fått möjlighet att uttrycka vårt autentiska inre jag och lita på att när vi står stadigt i vår egen sanning kommer omvärlden spegla samma äkthet tillbaka till oss.  

Nu när fullmånen I oxen står I zenit upplever vi en total förändring av våra perspektiv då vårt focus ändras från att övervinna våra illusioner till att förkroppsliga och förverkliga vårt högre självs vilja – ett tillstånd totalt befriat från illusioner! Om vi låter vårt inre ljus leda oss, lär vi oss att medvetet förankra vår sanning och autenticitet i allt vi säger, gör, skapar och är – och resultatet därav blir helt fantastiskt!

Låt oss titta på de astrologiska energistrukturer som påverkar oss under denna måncykel.

Ett skifte av perspektiv

Mars i vattumannen i kvadratur till Jupiter och Merkurius i skorpionen, Saturnus i stenbocken i kvadratur till Kiron i fiskarna.

Influenserna från dessa planetära grupperingar stödjer oss att bryta oss ur begränsande tankemönster  och signalerar åt oss att se på vår nuvarande situation med nya ögon. Vi får möjlighet att göra oss fria från begränsande invanda beteenden – mönster som har sin rot i det förgångna där våra erfarenheter,  personliga värderingar, idéer och beteenden anpassats till samhällets och omvärldens syn och förväntningar på dessa. 

Trots att vi upplever mycket förvirring just nu är det ändå tydligt för oss att vi ”vuxit ur” våra nuvarande omständigheter och att vi desperat vill omfamna nya sätt att vara som är mer i linje med hur vi nu uppfattar och ser på verkligheten (allt annat känns outhärdligt). Merkurius och Jupiter är  I en avslutande fas I förhållande till varandra och pekar på avslutande av gamla tros- och tankemönster.  

När vi blir medvetna om dessa mönster kan vi få stöd att förändra dessa genom att omfamna energin från Mars I vattumannen – en energi av driv, intention och målmedvetenhet. Saturnus i stenbocken i kvadratur till Kiron hjälper oss att se att det som inte längre stödjer oss i vårt fortsatta självutforskande inte heller kan fungera som ett stöd eller som en som en stabil grund att stå på för framtiden, utan måste falla bort. Samma kvadratur stödjer oss också att bli medvetna om gamla sår som fått oss att ignorera våra egna skuggsidor och våra rädslor som håller oss tillbaka. Dessa energier är helt avgörande under denna fullmånecykel; om vi verkligen blir medvetna om och lyssnar på våra begränsningar får vi också en värdefull möjlighet att hantera dem bättre och mer ändamålsenligt, ja, kanske till och med möjlighet att övervinna dem helt och hållet.  

Kreativt självförverkligande

Månen i konjunktion till Uranus i oxen är i opposition till solen i skorpionen i konjunktion till  Venus som rör sig retrograd också i skorpionen. Båda dessa är i kvadratur till södra noden i vattumannen och norra noden i lejonet. 

The Moon conjunct Uranus in Taurus oppose the Sun in Scorpio conjunct Venus Retrograde in Scorpio, and both squaring the South Node in Aquarius and the North Node in Leo.

Intentionen bakom dessa planetära influenser är att ständigt, i varje nu, stödja oss i att välja vår väg till kreativt självförverkligande. 

Sedan maj 2017 har månens karmiska noder påverkat vår andliga utveckling genom att bringa oss allt närmare det som känns meningsfullt I våra liv. Vi har arbetat oss igenom flera lager att kollektivt undermedvetna trauman (exempelvis trauman som legat till grund för ”me-too”-rörelsen), och på denna resa har vi arbetat upp och ut gamla mörka erfarenheter från vårt förflutna som legat dumt begravt i våra psyken. Detta arbete har möjliggjort byggandet av en ny stabil grund att stå på, och grunden är nu så pass stabil att den kan börja bära oss och möjliggöra vårt kreativa självförverkligande.  

Under juni, juli och augusti då många planeter gick bakåt (retrograd) gjorde vi en djup inre resa I våra psyken för att se gamla mönster som inte längre stödjer oss i vår utveckling.  Nu när vi arbetat igenom dessa karmiska lärdomar har vi nått en plats på vår utvecklingsväg där scenen är riggad och hela ramverket är på plats. Tiden för förberedelse är över, vi är framme och redo att böja manifestera och odla den högsta versionen av oss själva i vårt dagliga liv och i våra handlingar. 

Fullmånen i oxen får oss medvetna om att våra högsta värderingar måste genomsyra, stötta och nära allt vi gör och varje beslut vi fattar, för att den riktning vi nu har i livet ska vara hållbar.  När vi börjar förverkliga vårt högre jags vilja och landa i själv-kärlek och kreativitet möjliggörs den högsta formen av livskvalitet och livserfarenhet. 

Kärnbudskapet från kvadraturen (i oxen, lejonet, skorpionen och vattumannen) är att det som vill blomstra (oxen) i naturen behöver kärlek (lejonet) och engagemang (skorpionen), och när dessa värderingar får näring kan vad som helst nå sin högsta potential (vattumannen). 

Tillfredsställelse eller meningslöshet  

Pluto i stenbocken i sextil till Merkurius och Jupiter i skorpionen and Neptunus i fiskarna. Kiron i fiskarna i trigon till norra noden i lejonet. 

Statisterna I detta fullmånescenario hjälper oss bringa klarhet i vad som inspirerar oss och vad som inte gör det. Närhelst Neptunus, Pluto, Saturnus eller planeter i tecknen fiskarna, stenbocken och skorpionen förs samman sker utvecklingssprång. Vi ser likheten med fjärilslarven som utvecklas till en fjäril, en process om innebär upplösning och förnyelse genom att gamla strukturer och former ersätts av nya. Denna process i naturen är väldigt vacker, och den exemplifierar en nästan alkemisk förvandlingsprocess på ett biologiskt plan i all sin perfektion. 

Vi kan på samma sätt transformera vår fysiska kropp genom att släppa på begränsande föreställningar vi har om oss själva. När vi håller fast vid en föreställning påverkar den vårt känslotillstånd och kroppen i sin tur uttrycker dessa genom sin fysiska form. Detta innebär att om vi vill förändra vår tillvaro i livet, måste vi börja med att förändra vårt perspektiv och våra inställning, för att vår yttre värld ska kunna förändras. 

Hur kan vi veta när det är dags för en större transformation? Jo, vi märker hur vi blir allt mindre inspirerade och känner en känsla av meningslöshet och brist på entusiasm. Det tyder på att vi börjar närma oss slutet på en fas i livet och att vi börjar närma oss starten på en ny fas. 

På detta sätt kan fullmånen i oxen få oss att uppleva att vi står framme vid branten av ett stup där vi har valet att antingen hålla fast vid det förflutna och det som en gång kändes meningsfullt, eller att förankra det nya som ger oss glädje och känns inspirerande där vi nu befinner oss i livet. Vi har möjlighet att känna tacksamhet över det som varit och över det som betytt något för oss. Det har ju fört oss till den plats där vi nu befinner oss och har möjlighet att ta nästa steg framåt på vår resa. 

 

Fullmånens budskap: Låt ditt inre ljus leda dig 

På vår resa genom livet befinner vi oss ibland mellan övergången mellan det gamla och det nya. Vi upplever då tydligt vid en viss tidpunkt de båda motsatta krafterna, och vi ser tydligt dynamiken mellan det förflutna och framtiden, när vi ska släppa taget och omfamna det nya. 

Föreställ dig att du står och balanserar i mitten mellan fyra punkter.  Du ser tydligt hur de olika riktningarna innebär olika saker, och att vilken rörselse du än gör kan innebära en förändring som är oåterkallelig. Hur rör man sig vidare från en sådan plats I livet? Jo, genom att integrera det 5:e elementet och genom en alkemisk process där vi integrerar alla motsatta tendenser inom oss. Genom att hedra ditt inre kompass – vårt hjärtas visdom och värderingar, integritet och varsamhet.  Genom att göra ett aktivt val att förhålla sig mottaglig snarare än reaktiv. Genom att medvetet välja att förankra vår inre sanning snarare än att låta omvärldens förväntningar forma den ”sanning” som vi uttrycker.  

Våra väsen är av alkemisk natur och när proportionerna mellan våra inre ”ingredienser” är de rätta sker en alkemisk transformation.  Vi har fantastiska möjligheter att utvecklas bortom tidigare begränsningar som bottnat i rädslor, tvivel och brist på tilltro till oss själva och livet. Vi har en gyllene möjlighet att ta oss förbi dessa tidigare begränsningar genom att låta vår inre sanning styra oss och ha tilltro till att detta inre ljus leder oss rätt och att livet presenterar exakt de förutsättningar vi behöver i varje ögonblick. 

Vi kan skapa oss en ny storyline som inte innebär att vi försöker fly från det förflutna eller undvika framtiden genom att transformera det sätt vi möter nuet på. 

Är du redo att vara den förändring du behöver i ditt liv?

With love,
Simon & Jennifer

Översättning av Helena Smeds

Turning Point Retreat

Känns livet ovanligt intensivt och utmanande just nu? Undrar du hur du kan supporta dig själv på ett mer ändamålsenligt sätt när livet känns utmanande? Önskar du att du visste hur just du ska fatta dina beslut för att finna rätt riktning i livet? Vore det inte skönt att förstå vad det är som händer med mänskligheten som helhet och vart är vi på väg?

Detta är några av alla de frågor som du kommer få svar på under denna dagsretreat, som också kommer förmedla personligt anpassade verktyg för att du som deltar ska kunna känna en större tillit till dig själv och omvärlden.

Jennifer Langstone och Helena Smeds kommer att förmedla vägen till ett bättre liv med hjälp av verktygen Evolutionär Astrologi och Human Design, två olika system för självutveckling och självkännedom. Ta chansen att öppna upp en dimension av livet där själen kan andas fritt!

Dag/tid: 10:00-16:00
Plats: Centralt i Stockholm
Kostnad: 1295:-  (bokningsavgift 300:-)

Begränsat antal platser!

Vi behöver samtliga deltagares exakta födelsetid, plats och år.

CHART READING

LEARN ASTROLOGY